Condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat

Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura a l'públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.

FASE 0 4 DE MAIG DE 2020

D'aquesta manera, pel que fa de les mesures en l'àmbit de el comerç minorista la finalitat de la present ordre és abordar la fase inicial o fase 0 destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l'obertura a l'públic d'establiments o locals, assimilades a el comerç minorista, l'activitat es troba suspesa com ara perruqueries i centres d'estètica, serveis d'arranjaments i reparacions, i similars.

D'altra banda, pel que fa a les mesures previstes en aquesta ordre en l'àmbit de l'hostaleria i restauració, es disposa que les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se, a més de mitjançant el servei de lliurament a domicili ia permès, mitjançant la possibilitat de recollida pel client a l'establiment, sempre que es respectin determinades mesures d'higiene, prevenció i aforament.

Pel que fa a les mesures de flexibilització relatives a la pràctica de l'esport professional i federat, s'estableixen les condicions concretes en què s'ha de dur a terme la tornada a l'activitat esportiva professional en aquesta primera fase. Aquestes condicions han de ser aplicades sense perjudici del que es disposi en el Protocol bàsic d'actuació per a la tornada als entrenaments i reinici de les competicions federades i professionals elaborat pel Consell Superior d'Esports.

Finalment, mitjançant la present ordre s'estableix la reobertura a el públic dels arxius, de qualsevol titularitat i gestió, i es regulen les condicions per a la realització de la seva activitat i la prestació dels serveis que li són propis.

Condicions per a l'obertura a el públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Es pot procedir a la reobertura a el públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma a excepció d'aquells que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com de aquells que tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial.

  1. S'establirà un sistema de cita prèvia
  2. Es garantirà l'atenció individualitzada a el client amb la deguda separació mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.
  3. S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que s'ha de fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.

Condicions en què ha de desenvolupar-se l'activitat esportiva professional i federada

Els esportistes professionals podran realitzar entrenaments de forma individual, a l'aire lliure, dins dels límits de la província en què resideixi l'esportista. Per a això:

  1. Podran accedir lliurement, en cas que sigui necessari, a aquells espais naturals en què hagin de desenvolupar la seva activitat esportiva, com a mar, rius, o embassaments, entre d'altres.
  2. Podran utilitzar els implementos esportius i equipament necessari.

El desenvolupament dels entrenaments i l'ús de l'material s'han de fer mantenint, en tot cas, les corresponents mesures de distanciament social i higiene per a la prevenció de el contagi del COVID-19, indicades per les autoritats sanitàries.

Els esportistes que practiquin modalitats d'esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb l'acompanyament d'un altre esportista per realitzar la seva activitat esportiva, si això resulta ineludible. En aquest cas, les distàncies de seguretat interpersonal es reduiran el necessari per a la pràctica esportiva, havent d'utilitzar tots dos mascareta.

Podrà presenciar els entrenaments una persona que exerceix la tasca d'entrenador, sempre que sigui necessari i que mantingui les pertinents mesures de distanciament social i higiene.

La distància de seguretat interpersonal serà de dos metres, excepte en la utilització de bicicletes, patins o un altre tipus de implements similars, en aquest cas serà de deu metres.

Condicions per a l'obertura a el públic, realització d'activitats i prestació de serveis en els arxius, de qualsevol titularitat i gestió

Els arxius han de prestar els seus serveis preferentment per via telemàtica, mitjançant sol·licituds i peticions que seran ateses, quan resulti possible, pels serveis d'informació, administració i reprografia digital.

Les sol·licituds s'han de registrar i s'atendran per ordre de recepció i seran ateses, seguint aquest criteri, pels serveis de referència i atenció al ciutadà, que proporcionen la informació oportuna, o lliuraran les corresponents còpies digitals o en paper, obtingudes a partir de suports digitals , fins a un màxim de vint unitats.

Document oficial BOE SND/388/2020 AQUÍ

 

@ariasadvocats instagram