Dret de la Competència


Dret privat que regula les obligacions i deures de les empreses dins el mercat, front els consumidors i les demés empreses que hi competeixen. 

  • Competència deslleial: estratègia o comportament d’una empresa en el mercat que busca distorsionar la voluntat del consumidor a través d’unes pràctiques comercials que atempten contra la bona fe o honestedat del comerç, per exemple a través d’actes d’engany, confusió, o imitació respecte altres empreses.  
  • Abús de la posició dominant: que no monopoli ni tampoc el simple fet de tenir una posició dominant, en aquest cas es preveu pel cas que s’estigui abusant de la posició de mercat front els demés competidors de forma injustificada, és a dir, a través de la limitació de la producció d’aquells béns, discriminant a tercers contractants, imposant contractes vinculats o instaurant preus o condicions de forma impositiva i rígida. 
  • Publicitat il·lícita i enganyosa: s’entén com a publicitat il·lícita aquella que atenta contra la dignitat de la persona o vulnera els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola, que infringeixi la normativa que regula expressament la publicitat de determinats productes, i/o la publicitat subliminal. 
  • Ajuts públics en el mercat lliure: tot i que a nivell europeu estan pràcticament prohibides, el cert és que en el territori espanyol es preveu la realització d’informes i propostes per tal de proporcionar a certes empreses avantatges patrimonials a càrrec de fons públics.