IRPH


Des de la nova sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la clàusula que aplica el IRPH a les hipoteques pot ser considerada una clàusula abusiva pel que pot ser reclamada judicialment i recuperar-se tot el que hagi pagat de més.

Què és l’IRPH?

L’IRPH o Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris és un índex per calcular l’interès variable de la hipoteca com pot ser també l’EURIBOR, que es fixa a partir d’una mitja aritmètica entre diferents valors que apliquen els propis Bancs i Caixes.

Quines conseqüències comporta tenir IRPH a la meva hipoteca?

La diferència entre tenir IRPH i EURIBOR és que amb l’IRPH els interessos no es van comportar de manera “natural” i responent a la realitat econòmica global el que comporta que el consumidor acaba pagant més interessos que els que hauria de pagar.

Com puc saber si a la meva hipoteca tinc IRPH?

L’IRPH es troba en la clàusula del contracte d’hipoteca que tracta sobre l’interès variables i queda determinat en el moment en que s’estableix de “l’índex de referència”.

Qui pot reclamar?

Ho poden reclamar els consumidors que, d’acord amb el criteri jurisprudencial del Tribunal Suprem, seran les persones físiques (no les empreses) que hagin contractat la hipoteca fora del seu àmbit professional.

Què es pot reclamar en cas de tenir IRPH?

A partir de la Sentència del TJUE es pot reclamar judicialment la supressió de l’IRPH de la nostra hipoteca per deixar de pagar de més i, a més, que se’ns tornin tots aquelles quantitats que hem pagat de més durant el període que s’ha aplicat la clàusula.


 

S'obre la possibilitat de reclamar judicialment el IRPH com a clàusula abusiva

El passat 3 de març de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unió Europea (TJUE), finalemnt, i després d’una llarga espera, ha resolt el conflicte plantejat pel Tribunal Suprem Espanyol respecte de quin tractament se li havia de donar a la clàusula que aplica el IRPH com a índex de referència per al càlcul dels interessos en algunes de les nostres hipoteques amb una Sentència que obre la porta a tots aquells consumidors que el tinguin incorporat a poder reclamar judicialment i de manera efectiva.

Paralització en els Jutjats dels Judicis Hipotecaris sobre IRPH. Conclusions de l´informe de la Comissió Europea favorables als afectats per les Hipoteques IRPH.

La Sentència del Tribunal Suprem del passat 14 de desembre de 2017  va fixar doctrina assenyalant que les hipoteques referenciades al IRPH eren totalment vàlides, en considerar que s’estableix un interès variable basat en un índex regulat per disposicions reglamentàries o administratives. En l’actualitat, l’informe de la Comissió Europea tomba la doctrina del Tribunal Suprem entenent que la clàusula d’IRPH pot considerar-se nul·la si no es va comercialitzar amb la deguda transparència, podent els consumidors reclamar la devolució de les quantitats cobrades indegudament durant tot el temps que l’hipoteca hagi estat referenciada a l’IRPH.

IRPH una nova clàusula abusiva

IRPH una nova clàusula abusiva?

Aquest índex de referència utilitzat per les entitats bancàries per calcular el tipus d'interès en els préstecs hipotecaris està sent qüestionat pels tribunals. Alguns jutjats han dictat ja Sentències declarant la nul·litat d'aquesta forma de calcular l'interès.

El IRPH era ofert per les entitats bancàries com a alternativa a l'EURIBOR, que afirmaven en els seus propis fullets publicitaris que era mes estable i beneficiós per al cliente.Se calcula que a Espanya hi ha més d'un milió tres-centes mil hipoteques amb aquest índex de referència.

Que és l'IRPH? És el valor que s'obté de la mitjana obtinguda a partir dels tipus mitjans d'interès dels préstecs hipotecaris.

És l'IRPH la nova "Clàusula Sòl"?

Ens preguntem si l’IRPH és la nova clàusula sòl pel que podria suposar, és a dir, si ens podríem trobar de nou davant la nul·litat d’una clàusula d’un crèdit hipotecari que reguli l’interès aplicable a aquesta.

Es creu que l’IRPH, oficalment “Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España” pot afectar entre un 10% i un 20% de les hipoteques signades.