Incapacitats


Què és la incapacitat?
La incapacitat és una situació de fet, que priva algunes persones de la seva capacitat d'obrar, com a conseqüència d'una malaltia o deficiència física o psíquica de caràcter permanent, impedint al presumpte incapaç governar-se per si mateix, tant a nivell personal com patrimonial.
 
Qui pot iniciar el procediment de incapacitat?
En el supòsit dels menors d'edat, seran els pares qui durant la minoria d'edat del fill, davant la previsió d'una futura incapacitat, instaren la demanda per tal de prorrogar automàticament la pàtria potestat.
 
En cas dels majors d'edat, serà el presumpte incapaç, el cònjuge o similar, descendents, ascendents o germans del presumpte incapaç. Si cap d'aquests iniciés la declaració d'incapacitat, per no existir o no haver-la sol·licitat, serà el Ministeri Fiscal qui la promogui.
 
Com es tramita el procediment d'incapacitat?
El procediment podrà iniciar-se mitjançant la interposició d'una demanda d'incapacitat, presentada per advocat i procurador, davant el jutge competent.
 
Després de la pràctica i celebració de la vista es dictarà Sentència per part del jutge, qui declararà la incapacitat total o parcial de l'incapaç, acordant la persona o institució que exercirà la representació, en qualsevol de les següents figures:

- Pàtria potestat
- Tutela
- Curatela
- Defensor Judicial
- Guarda de fet

Posteriorment, s'inscriurà d'ofici en el Registre Civil i, si cal, al Registre de la Propietat.


 

Poder general o poder especial?

Un poder és un contracte realitzat a favor d'una persona o diverses persones perquè realitzi / n en el nostre nom un o més negocis, per compte i risc de què encomana i atorga el poder.

En definitiva, el poder és un mandat perquè un tercer ens representi en un negoci especialment o de forma genèrica, depenent de el poder que realitzem.

L’atorgament de Poders, una solució senzilla i molt eficaç

Cada cop són més els casos en què l’atorgament de poders ha estat la solució a tots els problemes. 

La confecció de poders suposa la possibilitat d’una persona d’atorgar poders a una altra de confiança, per tal que aquesta la pugui representar-la i dur a terme actes jurídics en nom seu sense necessitat de ser expressament autoritzada. 

Els poders poden ser de caire GENERAL, mitjançant la qual se li confereix a la persona apoderada el poder per fer qualsevol acte jurídic, des d’accedir als comptes bancaris de la persona poderdant fins a vendre un immoble seu; o de caire ESPECIAL, de mateixes característiques però sobre unes actuacions en concret. 

STS Nº171/2020, de 11 de març de 2020: anàlisis de criteris per determinar l’existència de responsabilitat en les residències de gent de la tercera edat

El passat 11 de març de 2020, el Tribunal Suprem va dictar sentència sota número 171/2020, mitjançant la qual es genera més jurisprudència respecte la determinació de la responsabilitat civil contractual en l’àmbit del dret sanitari. El Suprem desestima la demanda de reclamación de responsabilitat i fixa unes bases més concretes i determinants per poder considerar quan existeix negligència mèdica. 

El supòsit que es planteja és la defunció d’una senyora gran, de 77 anys d’edat, que mor en una residència de gent gran mentre es trobava sola al jardí del centre sense que ningú l’estigués vigilant, a causa d’un infart agut de miocardi. La senyora patia una ceguera de l’ull esquerra i deteriorament d’agudesa visual de l’ull dret inferior a l’1/10 sense correcció.  

La Figura de l´Assistent

 
 QUÈ ÉS L'ASSISTÈNCIA?
 
És una figura jurídica que preveu el Codi Civil de Catalunya (article 226), consistent en oferir protecció jurídica complementària a aquelles persones que, degut a les seves condicions psicofísiques puguin ser vulnerables, però sense que impliqui la seva incapacitació. 
 
QUINA ÉS LA FINALITAT PRINCIPAL?
 
L’objectiu principal és no haver d’incapacitar a aquella persona que només té una disminució parcial o limitada de les seves facultats, donant-li l’ajuda complementària que requereixi. Això comportarà que els actes jurídics, en els que sigui necessària la intervenció de l’assistent, siguin anul·lables quan els faci la persona assistida per si sola. 
 
L’anul·labilitat la podrà instar la persona assistida o el propi assistent. Així com també el tutor - quan hi hagi - i els hereus de la persona assistida en el termini de quatre anys a comptar de la posada en tutela o la mort d’aquesta. 
 

Incapacitació judicial d'un familiar

Qui pot ser incapacitat judicialment?
 
1- Les persones amb malalties mentals greus.
2- Aquelles persones que pateixen d'una discapacitat intel·lectual.
3- Persones amb un deteriorament cognitiu greu.
  
Tipus d'incapacitat judicial i tràmits a seguir
 
Incapacitat total de la persona: persones amb nul·la capacitat per autogovernar-se en qualsevol aspecte de la vida diària, no perden els seus drets però aquests seran exercits per un tercer (familiar o Institució Pública) i es regeix per la institució legal de la tutela que comporta una sèrie de responsabilitats i obligacions per al tutor que haurà de prestar compte de tot de manera anual i davant del jutjat.
 
Incapacitat parcial de la persona: la sentència judicial determinarà el nomenament d'un curador, sota la figura de la curatela. El curador ha de vetllar pel incapaç en determinats actes jurídics i que generalment estan relacionats amb la gestió patrimonial. Aquesta figura s´acostuma a utilitzar en persones amb certes malalties mentals o problemes d'addicció (ludopatia o consum de drogues). En aquest cas també hi ha l'obligació per part del curador de presentació de comptes anuals davant el jutjat.