areasÀrees

Els nostres professionals ofereixen un servei integral i eficient per aconseguir els seus objectius, garantint un contacte directe amb els nostres professionals i una atenció personalitzada

Dret de Família


Dret Civil i Processal


Dret Penal


Dret Laboral


Dret Immobiliari


Dret Mercantil


Dret de Successions


Dret Fiscal


Dret Administratiu


Dret d'Estrangeria


Accidents

 

 

Dret de Família

El Departament de Família ofereix advocats especialitzats en tot tipus de conflictes matrimonials, que de manera confidencial i personalitzada li assessoraran i representaran per dur a terme la seva separació o divorci de la manera menys traumàtica per a la seva família i més convenient per als seus propis interessos.

    Separacions de mutu acord i contencioses
    Divorcis
    Mesures provisionals prèvies o coetànies al divorci.
    Nul·litats civils
    Nul·litats eclesiàstiques
    Capitulacions matrimonials
    Modificació de les mesures de divorci
    Pensions d’aliments i compensatòries
    Impagament de pensions
    Incompliment de convenis
    Liquidació del règim econòmic matrimonial
    Filiacions
    Reconeixement de paternitat i canvi de custòdia
    Emancipacions
    Parelles de fet
    Adopcions nacionals i internacionals.
    Tutela i curatela

 


Dret Civil i Processal

El Departament Civil compta amb advocats altament experimentats en les diverses àrees del dret civil. L'equip identifica, elabora i presenta davant els tribunals els arguments legals adequats de manera efectiva i eficient en costos per als nostres clients.

El Departament Processal acull tots aquells assumptes relacionats amb la resolució de disputes, de naturalesa civil o mercantil, defensant els interessos dels clients en tant en la fase prejudicial com en les actuacions davant els tribunals de justícia i institucions arbitrals.


    Procediments ordinaris, verbals, monitoris i canviaris
    Negociacions extrajudicials
    Reclamacions judicials
    Mesures cautelars
    Execució de sentències
    Reclamació d’impagats
    Resolucions i rescissions contractuals
    Abús de dret
    Procediments possessoris
    Protecció de drets fonamentals
    Tramitacions notarials
    Danys  i perjudicis
    Negligències i responsabilitat
    Propietat Horitzontal i Comunitats de propietaris
    Arrendaments urbans: desnonaments, cessions, reclamació de rendes impagades
    Defensa dels drets de consumidors i usuaris

 


Dret Penal

El Departament Penal està compost per un equip d'advocats especialistes en Dret Penal i Penitenciari, lliurats tant en la defensa dels seus drets i interessos sobre qualsevol tipus de delicte o falta com en l'acusació.


    Assistència al detingut
    Defensa i acusació
    Denúncies i querelles
    Tramitació de judicis penals
    Asistencia en la instrucció
    Alcoholèmies
    Violència domèstica

 


Dret Laboral

El Departament Laboral presta als seus clients, un assessorament jurídic laboral complet que inclou una actuació preventiva, que tendeix a aconseguir l'òptima organització empresarial en l'àmbit laboral, per tal d'evitar la conflictivitat social i aconseguir el màxim rendiment empresarial.


    Acomiadaments
    Acomiadaments col·lectius
    Reclamació de quantitats.
    Reclamació d’incapacitat e invalidesa
    Conciliacions
    Redacció de contractes de treball
    Modificació de contractes i negociacions col·lectives
    Conflictes col·lectius
    Demanda per incompliment empresarial
    Mobilitat geogràfica i funcional
    Sancions disciplinàries
    Accidents de treball
    Incapacitats i baixes laborals
    Jubilacions

 


Dret Immobiliari

El Departament Immobiliari s'ocupa de les implicacions legals de transaccions i promocions immobiliàries, ja siguin de tipus civil, mercantil, administratives, registrals o contencioses, oferint assessorament jurídic en Dret Immobiliari tant a companyies com a particulars.


    Reclamacions per defectes en la construcció
    Reclamacions per vicis ocults
    Contracte d’arres
    Opció de compra
    Contractes d’arrendament
    Contractes de permuta
    Llicencies urbanístiques
    Denúncies municipals
    Propietat horitzontal
    Juntes de propietaris.
    Expropiacions

 


Dret Mercantil

El Departament Mercantil està especialitzat en l’assessorament jurídic a l’empresa i als seus socis


    Constitució de societats
    Assistència lletrada al Consell d’Administració i Junta General
    Defensa del soci
    Modificacions estatutàries
    Dissolucions i liquidacions
    Gestió de cobraments d’impagats

 


Dret de Successions

El Departament de Successions ofereix un assessorament legal, incloent la planificació successòria i la redacció de testaments, així com l'assistència legal en relació amb la defensa d'interessos hereditaris davant els tribunals com fora d'ells. Intervenció en l'administració legal d'herències i actuació com marmessors i representants d'hereus.


    Testaments.
    Impugnacions
    Reclamació de legítima
    Herències i llegats
    Reclamació a hereus
    Declaració d’hereus abintestat
    Acceptació i partició d’herències
    Reclamació judicial de fets successoris

 


Dret Fiscal

El Departament Fiscal i Tributari ofereix principalment un assessorament continuat, planificació fiscal, representació i defensa davant la Inspecció Tributària i efectes fiscals de les operacions de reestructuració, gràcies a l'equip de professionals que compta amb una àmplia experiència en assessorament fiscal i tributari.
 

    Assessorament comptable.
    Auditories fiscals.
    Assessorament i planificació en l'impost sobre la renda de les persones físiques
    Planificació i disseny d'estructures empresarials d'àmbit nacional.
    Assessorament en operacions d'adquisició i transmissió d'empreses i operacions de fusió i reorganització.
    Assessorament fiscal continuat a empreses per tal d'optimitzar les avantatges i beneficis fiscals vigents.
    Assessorament i planificació en el tancament de l'impost sobre Societats de les companyies per tal de minimitzar la seva càrrega impositiva.
    Assistència davant els òrgans d'inspecció i recaptació tributària.
    Recursos davant l'Administració Tributària i els Tribunals Econòmics i de Justícia.

 


Dret Administratiu

El Departament Administraiu compta amb una àmplia experiència respecte a les diferents administracions públiques, oferint assessorament a entitats públiques i privades dins de l'exercici de la seva activitat, i en la defensa dels drets i interessos dels particulars afectats per actuacions de caràcter administratiu.


    Instàncies davant l’Administració Local, Autonòmica i Estatal
    Responsabilitat patrimonial de l’Administració
    Recursos i sancions
    Expropiació forçosa
    Tramitació de tot tipus de llicències
    Contractes administratius
    Subvencions i ajudes

 


Dret d'Estrangeria

El Departament d'Estrangeria dóna solució a tots els problemes que pugui tenir com a estranger, l'ajudaran perquè pugui regularitzar la seva situació com més aviat millor. També podran trobar la millor solució per a altres qüestions relacionades amb la seva estada al país.

    Tramitació de visats
    Processos sancionadors de devolució, retorn i expulsió
    Tramitació de nacionalitat
    Reagrupació familiar
    Asil i refugiats
    Matrimonis mixtes

 


Accidents

El Departament d'Accidents recomana que la reclamació sigui efectuada per advocats especialistes en aquest tipus de reclamacions, ja que els obligats al pagament, solen posar obstacles al seu abonament i es requereixen amplis coneixements en aquest tipus de qüestions, sobretot si la indemnització que es reclama és important, ja que en aquests casos sovint per al seu pagament s'ha d'utilitzar la via judicial.


    Responsabilitat civil
    Indemnitzacions
    Reclamació de danys i lesions
    Incapacitat i invalidesa
    Accidentes laborals
    Responsabilitat empresarial
    Reclamació de responsabilitat a l’administració
    Negligències mèdiques
    Prevenció de riscos