Condicions en els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

L'impacte de l'emergència sanitària a nens i nenes ha alterat la seva rutina de vida en tots els seus àmbits, Tenint en compte aquests efectes negatius, els quals han evolucionat a mesura que ho ha fet la crisi sanitària, es considera que hi ha una situació de necessitat que empara, amb la possibilitat que la població infantil efectuï determinats desplaçaments, sempre que per a això s'adoptin les oportunes mesures de seguridad.

Aquesta ordre s'entendrà per nens i nenes les persones menors de 14 anys.

Desplaçaments permesos

1- S'habiliten els nens i nenes, ia un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic sempre que es respectin els requisits que estableix aquesta ordre per evitar el contagio.Dicha circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de durada ia una distància no superior a un quilòmetre pel que fa a el domicili de el menor, entre les 9:00 hores i les 21:00 hores.

2-No podran fer ús de l'habilitació que conté l'apartat anterior els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

Requisits per evitar el contagi

1. El passeig diari haurà de realitzar com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres nens o nenes.

2. Durant el passeig diari s'ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers de al menys dos metres.

Llocs permesos

1. Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'un quilòmetre pel que fa a el domicili de el menor.

2. No estarà permès l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

Adult responsable

1. A l'efecte del que preveu aquesta ordre, s'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisqui al mateix domicili amb el nen o nena actualment, o es tracti d'un empleat de llar a càrrec de el menor.

Quan l'adult responsable sigui una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, ha de tenir una autorització prèvia d'aquests.

2. És responsabilitat de l'adult acompanyant garantir que es compleixen durant la realització de la passejada diari els requisits per evitar el contagi que preveu l'article 3.

Disposició addicional única

Mesures en relació amb els nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials análogos.

Las comunitats autònomes, respectant en tot cas el que regula aquesta ordre, podran, en el exercici de les seves competències en matèria de protecció i tutela de persones menors d'edat, adoptar les mesures necessàries per adequar l'aplicació del que disposa la mateixa, en relació amb els nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs.

Efectes i vigència

Aquesta orde serà efectiva des de les 00:00 hores del dia 26 d'abril de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Document oficial AQUÍ

  

@ariasadvocats instagram