Com exercim el règim de Guarda i Custòdia en temps del COVID-19?

Des d’Arias Advocats posem en coneixement a totes aquelles famílies sota règim de guarda i custòdia compartida/exclusiva sobre la manera en què han d’exercir el règim durant el temps que duri la situació extraordinaria d’estat d’alarma degut al COVID-19. 
 
Després de declarar-se l’estat d’alarma el passat dissabte 14 de març, s’ha d’ajustar la vida cotidiana amb les noves mesures que aquesta declaració suposa, seguint l’establert segons el RD 463/2020, de 14 de març, 
 
És per això que la Junta de Govern de l’ICAB ha emès un comunicat, prèviament amb el consens de la Secció d’Infància i Adolescència i la Secció de Matrimonial i de Família, i amb el coneixement dels Jutjats de Família de Barcelona, sobre la manera en què es proposa dur a terme el règim de cuidado dels menors durant l’estat d’alarma. 
 
En el cas de la custodia COMPARTIDA: es permet la circulació a l’efecte dels intercanvis de guarda i cuidado dels menors. No obstant, recordant als progenitors que ha de prevaler l’interès superior del fill/a i, en aquest cas, la seva salut. 
 
En el cas de la custòdia EXCLUSIVA: els progenitors hauran de consensuar la manera de dur a terme el règim, garantitzant el dret del menor i evitant al màxim la seva exposició front qualsevol risc contra la seva salut o la dels demés. 
En cas de no arribar-se a cap acord entre els progenitors, es recomana que haurà de ser el progenitor custodi qui romangui amb el menor durant els 15 dies de l’estat d’alarma.
 
El comunicat també fa èmfasis en el cas dels menors d’edat d’igual o majors de 12 anys. En aquests casos, s’haurà d’explicar al menor sobre les circumstàncies excepcionals que s’han donat i escoltar les seves opinions front les decisions que l’afecten. 
 
Tot això no escau de l’obligat compliment entre els progenitors a respectar la comunicació amb el menor mitjançant règim telefònic, Skype i/o altres mitjans electrònics. 

@ariasadvocats instagram