COVID-19

 • El Gobierno ha intervenido el negocio de las funerarias, prohibiendo subir los precios, para evitar abusos. 

  El pasado 30 de marzo del 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden del Ministerio de Sanidad donde se establece que, las diferentes compañías funerarias estarán obligadas a aplicar las tarifas ofrecidas antes de que se decretara el Estado de Alarma.

 • A causa de la afectació econòmica que està suposant per a tanta gent la crisi del COVID-19 s’ha posat a l’abast de la gent la possibilitat de que els bancs concedeixin una moratòria en el pagament de les hipoteques.
   
  Aquesta moratòria hipotecària suposa la suspensió del deute hipotecari durant el termini que s'estableix en la mateixa hipoteca sense que s’apliqui cap tipus d’interès moratori i es podrà sol·licitar fins a 15 dies després del final de la vigència del Reial Decret-Lleide mesures urgents extraordinàries per fer front al COVID-19, tenint en compte també les eventuals pròrrogues que pugui tenir.
 • Debido a la afectación económica que está suponiendo para tantos la crisis del COVID-19 se ha puesto al alcance de la gente la posibilidad de que los bancos concedan una moratoria en el pago de las hipotecas.
   
   
  Esta moratoria hipotecaria supone la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo que se establece en la misma hipoteca sin que se aplique ningún tipo de interés moratorio y se podrá solicitar hasta 15 días después del final de la vigencia del Real Decreto -Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al COVID-19, teniendo en cuenta también las eventuales prórrogas que pueda tener.
   
 • El passat 11 de març de 2020, el Tribunal Suprem va dictar sentència sota número 171/2020, mitjançant la qual es genera més jurisprudència respecte la determinació de la responsabilitat civil contractual en l’àmbit del dret sanitari. El Suprem desestima la demanda de reclamación de responsabilitat i fixa unes bases més concretes i determinants per poder considerar quan existeix negligència mèdica. 

  El supòsit que es planteja és la defunció d’una senyora gran, de 77 anys d’edat, que mor en una residència de gent gran mentre es trobava sola al jardí del centre sense que ningú l’estigués vigilant, a causa d’un infart agut de miocardi. La senyora patia una ceguera de l’ull esquerra i deteriorament d’agudesa visual de l’ull dret inferior a l’1/10 sense correcció.  

 • El anterior 11 marzo de 2020 el Tribunal Supremo dictó sentencia bajo número 171/2020, mediante la cual genera más jurisprudencia respecto la determinación de la responsabilidad civil contractual en el ámbito del derecho sanitario. El Supremo desestima la demanda de reclamación de responsabilidad y fija unas bases más concretas y determinantes para considerar cuando existe negligencia médica. 

  El supuesto que se plantea es el fallecimiento de una señora mayor, de 77 de años de edad, que fallece en una residencia de ancianos mientras se encontraba sola en el jardín del centro sin nadie que la vigilara, a causa de un infarto agudo de miocardio. La señora padecía una ceguera del ojo izquierdo y deterioro de agudeza visual del ojo derecho inferior al 1/10 sin corrección.

 • Sumamos otra semana más de confinamiento por el COVID-19 y nos planteamos en la sección legal dudas sobre las sanciones impuestas por el incumplimiento del confinamiento por muchas personas, pero, ¿estan ajustadas al derecho estas sanciones?. También hablamos de los espacios comunes de las comunidades de vecinos.

  Aquí AUDIO a partir del minuto 40

   

 • Sumem una altra setmana més de confinament pel COVID-19 i ens plantegem en la secció legal dubtes sobre les sancions imposades per l'incompliment del confinament per moltes persones, però, estan ajustades al dret aquestes sancions?. També parlem dels espais comuns de les comunitats de veïns.

  Aquí ÀUDIO a partir del minut 40

   

 • Tenéis disponible el audio que emitimos esta semana día 31/03/20, donde dentro del escenario en el que estamos viviendo de confinamiento por el COVID-19 tanto en el ambito sanitario, laboral y económico, no podemos dejar de lado el tema legal donde hay muchas dudas y preguntas que estan surgiendo en materia de Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones.

  Aquí AUDIO a partir del minuto 36

   

 • Teniu disponible l'àudio que vam emetre aquesta setmana dia 31/03/20, on dins de l'escenari en el qual estem vivint de confinament pel COVID-19 tant en l'àmbit sanitari, laboral i econòmic, no podem deixar de banda el tema legal on hi ha molts dubtes i preguntes que estan sorgint en matèria de Dret de Família i Dret de Successions.

  Aquí ÀUDIO a partir del minut 36

   

 • Després de superar les diferents fases del procés d'desconfinamiento per la crisi de la COVID-19, Barcelona es va incorporar el 19 de juny a la nova normalitat.

  Aquest nou període va coincidir amb la finalització de l'estat d'alarma i la progressiva represa de les activitats habituals, però mantenint les mesures de prevenció i seguretat necessàries: rentat freqüent de mans, la distància de seguretat i portar sempre la màscara.

  Doncs des de el passat 17 de juliol, davant l'augment de brots de COVID-19 a Barcelona, ​​l'àrea metropolitana i Lleida, la Generalitat de Catalunya anuncia mesures especials per evitar la propagació de virus.

 • Tras superar las diferentes fases del proceso de desconfinamiento por la crisis de la COVID-19, Barcelona se incorporó el 19 de junio en la nueva normalidad.

  Este nuevo periodo coincidió con la finalización del estado de alarma y la progresiva reanudación de las actividades habituales, pero manteniendo las medidas de prevención y seguridad necesarias: lavado frecuente de manos, la distancia de seguridad y llevar siempre la máscara.

  Pues desde el pasado 17 de julio, ante el aumento de brotes de COVID-19 en Barcelona, el área metropolitana y Lleida, la Generalitat de Cataluña anuncia medidas especiales para evitar la propagación de virus.

 • Després de decretar-se l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, van ser moltes les mesures que es van haver d’adoptar en les diferents vessants del dret. Una d’elles, les mesures de les resolucions judicials en l’àmbit de família: què fem amb el règim de guarda i custòdia dels fills i filles si no podem ni tan sols passejar pel carrer?

  El RD 463/2020 fa referència en el seu article 7.1.e) la possibilitat de desplaçament per l’assistència i cuidado de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. I també decreta mitjançant la disposició addicional segona “la suspensió de terminis processals”.

 • Después de decretarse el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, fueron muchas las medidas que se tuvieron que adoptar en las distintas ramas del derecho. Una de ellas, las medidas de las resoluciones judiciales en el ámbito del derecho de familia: ¿qué hacemos con el régimen de guarda y custodia de los hijos e hijas si no podemos ni tan siquiera pasear por la calle?

  El RD 463/2020 hace referencia en su artículo 7.1.e) sobre la posibilidad de desplazamiento para la asistencia y cuidado de la gente mayor, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Y también decreta mediante la disposición adicional segunda “la suspensión de los plazos procesales”. 

 • La crisis que estem vivint aquests dies està provocant que les persones estiguem afrontant situacions límit amb una càrrega emocional terriblement difícil de gestionar, de manera aïllada als nostres domicilis i, en molts casos sense companyia.

  Tenim inquietuds en les vessants més importants de les nostres vides: la salut, la situació laboral i econòmica, la família i les relacions personals.